Εκτύπωση

Καταστατικό Συλλόγου
      

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ.

ΑΡΘΡΟ  4
ΜΕΛΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
      Τα  μέλη  του  Συλλόγου  διακρίνονται  σε τακτικά,  αντεπιστέλοντα  και  επίτιμα.
1.    Τα  τακτικά  μέλη  του  Συλλόγου  είναι  όσοι  γεννήθηκαν  στους  Χαλκιοπούλους,  καθώς  και  οι  σύζυγοι  αυτών ( γυναίκες  και  άνδρες ) και  τα  παιδιά  τους,  αρκεί  να  διαμένουν  μόνιμα  στους  νομούς  Αττικής – Πειραιά,  να  έχουν  συμπληρώσει  το  17ο  έτος  της  ηλικίας  τους  και  να  διανύουν  το  18ο  έτος.
2.    Αντεπιστέλλοντα  μέλη  του  Συλλόγου  είναι:  α) όσοι  έχουν  γεννηθεί  στην  κοινότητα  Χαλκιοπούλων,  καθώς  και  οι  σύζυγοι ( γυναίκες  και  άνδρες ) και  τα  παιδιά  τους,  αρκεί  να  διαμένουν  εκτός  των    νομών  Αττικής – Πειραιά.  β) οι  με  αυτούς  ή  με  τα  τακτικά  μέλη  καθώς  και  οι  συμπαθούντες  το  χωριό  μας  ή  το  Σύλλογό  μας  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  μπορούν  να  γραφούν  καταβάλοντας  όμως  τις  οικονομικές  υποχρεώσεις,  συνδρομές  τακτικές  ή  έκτακτες.  Τα  αντεπιστέλλοντα  μέλη  δεν  έχουν  το  δικαίωμα  του  «εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι».
3.    Επίτιμα  μέλη  του  Συλλόγου  μπορούν  να  γίνουν με  απόφαση  της  Γεν.  Συνέλευσης,  ύστερα  από  πρόταση  του  Δ.Σ.  ή  άλλου  τακτικού  μέλους  του  Συλλόγου.  Είναι  απαλλαγμένοι  από  τις  ταμειακές  υποχρεώσεις  και δεν  έχουν  το  δικαίωμα  του  «εκλέγειν  και  εκλέγεσθαι».
 
 ΑΡΘΡΟ   5
ΕΓΓΡΑΦΗ   ΜΕΛΩΝ
1.    Για  να  γίνει  κάποιος  μέλος  του  Συλλόγου  είναι  απαραίτητο  να  υποβάλλει  γραπτή  αίτηση  στο  Δ.Σ.,  στην  οποία  θα  δηλώνει  επιπλέον  ότι  γνωρίζει  το  καταστατικό  και  αποδέχεται  τους  σκοπούς  του  Συλλόγου.
2.    Η  εγγραφή  γίνεται  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  Στην  περίπτωση  που  το  Δ.Σ.  αρνείται  να  κάνει  την εγγραφή  ή  την  καθυστερεί  πάνω  από  τριάντα (30)  ημέρες,  το  υποψήφιο  μέλος  καταφεύγει  για  λήψη  απόφασης  στην  πρώτη  τακτική  ή  έκτακτη  Γεν.  Συνέλευση  με  αίτησή  του  που  υποχρεωτικά  εισάγεται  σ’αυτή  από  το  Δ.Σ.
3.    Καταβάλλει  ως ταμειακή  υποχρέωση  το  δικαίωμα  εγγραφής,  ποσό  που  ορίζεται  από  τη Γεν.  Συνέλευση,  καθώς  και  μηνιαίες  συνδρομές  ενός  έτους.  Το  ποσό  της  μηνιαίας  συνδρομής  ορίζεται  πάλι  με  απόφαση  της  Γεν.  Συνέλευσης.
 
ΑΡΘΡΟ   6
ΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΜΕΛΩΝ
1.    Η  διαγραφή  μελών  γίνεται  με  απόφαση  της  Γ.  Σ.  και  στις  ακόλουθες  περιπτώσεις:
α) αν  το  μέλος  καθυστερεί  τις  συνδρομές  του  πάνω  από  δύο (2)  χρόνια (24 μήνες).
β) αν  το  μέλος  ενεργεί  ενάντια  στους  καταστατικούς  σκοπούς  του  Συλλόγου.
γ) αν  αρνείται  να  συμμορφωθεί  στις  αποφάσεις  της  Γ.Σ.  και  του  Δ.Σ.
2.    Το  θέμα  διαγραφής  μέλους  φέρνει  υποχρεωτικά  το  Δ.Σ. στη  Γ.Σ.  και  προτάσσεται  της                             
 ημερήσιας  διάταξης.
3.  Το  προς  διαγραφή  μέλος  ειδοποιείται  για  την  διαγραφή  του  και  καλείται  να παραβρεθεί  στη  Γ.Σ.  για  να  στηρίξει  τη  θέση  του.  Και  στην  περίπτωση  όμως  που  δεν  παραβρίσκεται,  η  Γ.Σ.  μπορεί  να  προχωρήσει  στη  διαγραφή.
 
ΑΡΘΡΟ   7
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ   ΜΕΛΩΝ
1.    Κάθε  μέλος  έχει  δικαίωμα  να  αποχωρήσει  από  το  Σύλλογο,  μετά  από  έγγραφη  δήλωσή  του  για  αποχώρηση  στο  Δ.Σ.  και  η  οποία  θα  συνοδεύεται  και  από  την  καταβολή  των  συνδρομών  μέχρι  την  ημέρα  εκείνη.
2.    Για  τις  υποχρεώσεις  που  είχε  αναλάβει  μέχρι  τη  μέρα  της  αποχώρησής  του,  φερει  ευθύνη  και  μετά  την  αποχώρηση.

ΑΡΘΡΟ   8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ
       Τα  μέλη  του  Συλλόγου  έχουν  υποχρέωση:
1.    Να  καταβάλουν  ανελλιπώς  τις  τακτικές  συνδρομές,  ποσό  που  αποφασίζει  η  Γ.Σ.
2.    Να  συμμετέχουν  ενεργά  στις  εκδηλώσεις  του  Συλλόγου  και  να  βοηθούν  για  την     πραγματοποίηση  των  καταστατικών  σκοπών  του  Συλλόγου.
3.    Να  σέβονται  τις  αποφάσεις  του  Δ.Σ.  και  της  Γ.Σ.
4.    Να  συμμετέχουν  σε  ομάδες  εργασίας  που  ορίζουν  οι  Γ.Σ.  για  το  καλό του  Συλλόγου.
5.    Να  παραβρίσκονται  στις  Γ.Σ., να  κάνουν  προτάσεις  και  να  δημιουργούν.
 
ΑΡΘΡΟ   9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   ΜΕΛΩΝ
       Τα  τακτικά  μέλη  του  Συλλόγου  έχουν  δικαίωμα:
1.    Να  συμμετέχουν  στις  Γ.Σ.  με  δικαίωμα  λόγου  και  ψήφου.
2.    Να  εκλέγουν  και  να  εκλέγονται  σε  όλα  τα  όργανα  του  Συλλόγου.
3.    Να  ζητούν  τη  σύγκληση  έκτακτης  Γ.Σ.,  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  καταστατικού.
4.    Να  υποβάλλουν  προτάσεις,  τόσο  στο  Δ.Σ.,  όσο  και  στη  Γ.Σ.