Εκτύπωση

Καταστατικό Συλλόγου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ΄

ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ  10
ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.   Έσοδα  του  Συλλόγου  είναι:
α)  Τα  δικαιώματα  εγγραφής  των  μελών,  ποσό  που  ορίζεται  από  τη  Γ.Σ.
β)  Οι  τακτικές  συνδρομές  των  μελών  και  οι  έκτακτες  εισφορές,  ποσά  που  ορίζονται  από  τη  Γ.Σ.
γ)  Κάθε  νόμιμο  έσοδο  από  εκδηλώσεις,  δωρεές,  εκδόσεις,  λαχειοφόρους  αγορές,  επιχοτηγήσεις,  κληροδοτήματα  και  αποζημιώσεις.
δ)  Τα  έσοδα  κατατίθενται  σε  λογαριασμό  σε  τράπεζα  που  επιλέγει  το  Δ.Σ.

2.    Έξοδα  μελών  Δ.Σ.:
        α)  Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  λαμβάνουν  έξοδα  παραστάσεως  και  κινήσεως,  με  βάση  τις    σχετικές  αποδείξεις,  όταν  εκτελούν  αποφάσεις  του  Συλλόγου,  ύστερα  από  έγκριση  αυτών  από  το  Δ.Σ.
         β)  Καμία  άλλη  αμοιβή  ή  αποζημίωση  δεν  παίρνει  μέλος  του  Δ.Σ.  για  απασχόληση  ή    εργασία  του  στο  Δ.Σ.  ή  στο  Σύλλογο,  ούτε  επιτρέπεται  να  συνάπτει  με  το  Σύλλογο  οποιαδήποτε  σύμβαση  με  την  οποία  μπορεί  να  πάρει  οποιαδήποτε  αμοιβή.

3.   Τα  έσοδα  του  Συλλόγου  διατίθενται  για  τους  σκοπούς  του  Συλλόγου,  εκτός  σημαντικών  ποσών  που  απαιτείται  απόφαση  Γ.Σ.