Εκτύπωση

Καταστατικό Συλλόγου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ  11
ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
       Όργανα  του  Συλλόγου  είναι:
1.    Η  Γενική  Συνέλευση  ( Γ.Σ. ).
2.    Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ( Δ.Σ. ).
3.    Το  εποπτικό  Συμβούλιο  ( Ε.Σ. ).
ΑΡΘΡΟ  12
Η  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
       Η  Γ.Σ.  είναι  το  ανώτατο  και  κυρίαρχο  όργανο  του  Συλλόγου  και  έχει  το  λόγο  της   τελικής  απόφασης  για  κάθε  ζήτημα.  Οι  Γ.Σ.  διακρίνονται  σε  τακτικές  και έκτακτες.
Οι  τακτικές  συνελεύσεις  γίνονται  δύο  φορές  το  χρόνο.  Η  πρώτη  είναι  προϋπολογιστική  και  γίνεται  το  Μάρτιο,  ενώ  η  δεύτερη  είναι  απολογιστική  και γίνεται  τον  Οκτώβριο.  Και  οι  δύο  συγκαλούνται  από  το  Δ.Σ.
 Οι  έκτακτες  γίνονται  κάθε  φορά  που  το  θεωρεί  απαραίτητο  το  Δ.Σ.  ή  το  αιτείται  εγγράφως,  το  1/5  των  τακτικών  και  «ταμειακώς  εντάξει»  μελών  προς  το  Δ.Σ.,  αναγράφοντας  τους  λόγους  της  σύγκλησης  αλλά  και  τα  θέματα  που  θα  συζητηθούν.
 
ΑΡΘΡΟ  13
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ   ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
        Δικαίωμα  συμμετοχής  στις  Γ.Σ.,  με  δικαίωμα  λόγου  και  ψήφου,  έχουν  μόνο  τα  τακτικά  και  οικονομικώς  τακτοποιημένα  μέλη.
 
ΑΡΘΡΟ  14
ΣΥΓΚΛΗΣΗ   ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.    Η  σύγκληση  της  τακτικής  Γ.Σ.  γίνεται  με  έγγραφη  ανακοίνωση  του  Δ.Σ.,  προς  όλα  τα  τακτικά  μέλη  του  Συλλόγου,  όπου  αναγράφονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  ο  χρόνος  που  θα  πραγματοποιηθεί,  καθώς  και  ο  τόπος  διεξαγωγής.  Αναγράφεται  επίσης  ότι  σε  περίπτωση  μη  απαρτίας,  θα  γίνει  η  επόμενη  τακτική  Γ.Σ.  σε  7  ημέρες  με  τα  ίδια  θέματα  και  στον  ίδιο  χώρο.
2.    Η  έγγραφη  ανακοίνωση  αποστέλεται  στα  μέλη  15  ημέρες  πριν  την  πραγματοποίηση  της  Γ.Σ.
3.    Σύγκληση  έκτακτης  Γ.Σ.,  που  γίνεται  με  έγγραφη  αίτηση του  1/5  των  τακτικών και  οικονομικώς  τακτοποιημένων  μελών  προς  το  Δ.Σ.,  είναι  υποχρεωμένο  το  Δ.Σ.  να συγκαλέσει  μέσα  σε  20  ημέρες.
 
ΑΡΘΡΟ  15
ΑΠΑΡΤΙΑ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.    Η  Γ.Σ.  βρίσκεται  σε  απαρτία  αν  παραβρίσκονται  σ’αυτή  το  1/3  των  τακτικών  και  οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών.
2.    Αν  δεν  υπάρξει  απαρτία  την  πρώτη  φορά,  συγκαλείται  χωρίς  άλλη  ειδοποίηση – ανακοίνωση,  δεύτερη  μέσα  σε  7  ημέρες  και  βρίσκεται  σε  απαρτία  αν  παραβρίσκονται  σ’αυτή  το  1/5  των  τακτικών  και  οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών.
3.    Η  Γ.Σ.  που  συγκαλείται  για  την  τροποποίηση  του  καταστατικού  του  Συλλόγου βρίσκεται  σε  απαρτία,  αν  παραβρίσκονται  σ’αυτή  το  1/5  των  τακτικών  και  οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών.
4.    Η  Γ.Σ.  που  συγκαλείται  για  την  διάλυση του  Συλλόγου βρίσκεται  σε  απαρτία,  αν  παραβρίσκονται  σ’αυτή  το  3/4  των  τακτικών  και  οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών.
5.    Σε  καμία  περίπτωση  δεν  λαμβάνεται  απόφαση  στη  Γ.Σ.,  με  αριθμό  μελών  λιγότερο  από  τον  αριθμό  που  απαιτείται  από  το  νόμο  για  σύσταση  σωματείου.
 
ΑΡΘΡΟ  16
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΗΣ  Γ.Σ.
Αφού  τα  μέλη  συγκεντρωθούν  στο  χώρο  που  έχει  οριστεί  να  γίνει  η  τακτική  ή  η  έκτακτη  Γ.Σ.  και  αφού  διαπιστωθεί  ότι  υπάρχει  απαρτία  και  τακτοποιηθούν  οικονομικά  οι  παρόντες,  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  αναλαμβάνει  να  διευθύνει  τη  Γ.Σ.  Ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  θέτει  τα  θέματα  σε  ψηφοφορία,  δίνει  ή  αφαιρεί  το  λόγο  από  τους  ομιλητές,  ενώ  τα  πρακτικά  τηρεί  ο/η  Γεν.  Γραμματέας.  Τηρείται  κατάλογος  ομιλητών  και  δίνεται  ίσος  χρόνος  στούς  ομιλητές.  Η  Γ.Σ.  αποφασίζει  αν  θα  συζητηθούν  θέματα  εκτός  της  ημερήσιας  διάταξης,  έπειτα  από  απόφαση  των  ¾  από  τα  παρόντα  μέλη.
 
ΑΡΘΡΟ  17
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ  Γ.Σ.
Όλες  οι  αποφάσεις  της  Γ.Σ.  παίρνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των  παρόντων  μελών  (  μισοί  συν  ένας ).  Η  Γ.Σ.  αποφασίζει  πάντοτε  με  ψηφοφορία ,  εκτός  αν  η  Γ.Σ.  αποφασίσει  διαφορετικά  ανάλογα  με  την  περίπτωση.
 
ΑΡΘΡΟ  18
ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1.    Οι  εκλογές  γίνονται  κάθε  δύο 2  χρόνια,  εκτός  αν  συντρέχουν  ειδικοί  λόγοι.
2.    Διενεργούνται  από  την  εφορευτική  επιτροπή,  η  οποία  εκλέγεται  από  την  τελευταία  Γ.Σ.  Η  εφορευτική  επιτροπή  είναι  τριμελής,  συγκροτείται  σε  σώμα  αι  φέρει  την  ευθύνη  γιά  την  άψογη  διενέργεια  των  εκλογών.  Τα  μέλη  της  δεν  μπορούν  να  υποβάλλουν  υποψηφιότητα  γιά  τα  όργανα  του  Συλλόγου.
3.    Υποψηφιίοτητα  έχουν  δικαίωμα  να  θέσουν,  γιά  τα  όργανα  του  Συλλόγου  όλα  τα  τακτικά  και  ταμειακώς  τακτοποιημένα  μέλη,  με  έγγραφη  αίτηση  προς  την  εφορευτική  επιτροπή,  δηλώνοντας  και  το  όργανο  στο  οποίο  θέλουν  να  συμμετέχουν.  Υποψήφιος  ο  οποίος  έχει  εκλεγεί  σε  περισσότερα  από  ένα  όργανα,  είναι  υποχρεωμένος  να  επιλέξει  μετά  την  εκλογή  του,  ένα  από  αυτά.  Η  κατάθεση  αιτήσεων  των  υποψηφίων  γίνεται  μέχρι  δύο  2  ημέρες  πριν  τη  διενέργεια  των  εκλογών.
4.    Το  ψηφοδέλτιο  είναι  ενιαίο  γιά  όλα  τα  όργανα  του  Συλλόγου  και  τα  ονόματα  των  υποψηφίων,  γράφονται  κατά  αλφαβητική  σειρά  γιά  κάθε  όργανο.
5.    Δικαίωμα  ψήφου  έχουν όλα  τα  τακτικά  και  ταμειακώς  τακτοποιημένα  μέλη.
6.    Οι  ψηφοφόροι  θα  σημειώνουν  με  μπλέ  ή  μαύρο  στυλό  διαρκείας  μέχρι  επτά (7) σταυρούς  προτίμησης,  γιά  το  Δ.Σ.,  μέχρι  τρείς (3)  σταυρούς  γιά  το  Ε.Σ.  και  μέχρι  τρείς  σταυρούς  γιά  τους  αντιπροσώπους.  Κάθε  άλλο  σημείο  πάνω  στο  ψηφοδέλτιο  θα  αποτελεί  λόγο  ακυρότητάς  του.
7.    Η  εφορευτική  επιτροπή  φροντόζει  να  τοποθετηθεί  στην  αίθουσα  κάλπη.  Κάθε  ψηφοφόρος  παίρνει  από  την  εφορευτική  επιτροπή  το  ψηφοδέλτιο  και  ένα  φάκελλο.  Αποσύρεται  στον  ειδικό  χώρο,  ετοιμάζει  το  ψηφοδέλτιό  του,  κλείνει  το  φάκελλο,  τον  ρίχνει  στην  κάλπη  και  αναγράφεται  σε  ειδική  κατάσταση  ότι  ψήφισε.  Μετά  το  τέλος  της  ψηφοφορίας  ανοίγεται  η  κάλπη  και  μετριούνται  οι  φάκελοι.  Σε  περίπτωση  που  οι  φάκελλοι  είναι  περισσότεροι  απ’όσους  ψήφισαν,  τότε  ο  Πρόεδρος  της  εφορευτικής  αφαιρεί  στην  τύχη  τους  επιπλέον  φακέλους.  Ύστερα  ανοίγονται  οι  φάκελοι,  γίνεται  διαλογή  και  καταμέτρηση  των  ψηφοδελτίων  και  των  ψήφων.  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας,  γίνεται  κλήρωση  μεταξύ  αυτών  που  ισοψήφισαν  από  την  εφορευτική  επιτροπή.  Μετά  τη  διαλογή  και  την  καταμέτρηση  των  ψήφων  αναγράφονται  στα  πρακτικά  της  εφορευτικής  επιτροπής,  αναλυτικά  τα  αποτελέσματα,  ανακηρύσσονται  οι  επιτυχόντες  και  παραδίδεται  το  εκλογικό  υλικό  στο  νέο  Δ.Σ.,  το  οποίο  υποχρεούται  να  το  διατηρήσει  μέχρι  την  εκπνοή  της  προθεσμίας  γιά  υποβολή  αγωγής  κατά  του  κύρους  των  εκλογών.
 
ΑΡΘΡΟ  19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο  Σύλλογος  διοικείται  από  επταμελές  Συμβούλιο.  Αποτελείται  από  τους  υποψήφιους  που  πλειοψήφησαν  στις  αρχαιρεσίες  του  Συλλόγου  και  η  θητεία  του  ολοκληρώνεται  σε  δύο (2) χρόνια.

ΑΡΘΡΟ  20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  Δ.Σ.
    Το  Δ.Σ  απαρτίζεται  από  τους : α) Πρόεδρο  β) Αντιπρόεδρο  γ) Γενικό Γραμματέα  δ)Ταμία  ε) Ειδικό Γραμματέα  στ) Οργανωτικό Γραμματέα  ζ) Γραμματέα Πολιτιστικού.
    Η  συγκρότηση  του Δ.Σ  σε σώμα  γίνεται με  μυστική  ψηφοφορία  ή  με προτάσεις έπειτα από  απόφαση  της  πλειοψηφίας  των  εκλεγμένων  μελών  και  με  την  εξής  σειρά  για κάθε αξίωμα : πρόεδρος,  αντιπρόεδρος,  Γεν. Γραμματέας,  Ταμίας,  Ειδικός Γραμμ.,  Οργανωτικός  Γραμμ.  και Γραμμ.  Πολιτιστικού.
   Η  συνεδρίαση  συγκαλείται  μέσα  σε  πέντε (5)  ημέρες,  από  τη  μέρα  της  εκλογής  τους  με  προεδρεύοντα  αυτόν  που  πλειοψήφισε.
   Σε  περίπτωση  ισοψηφίας,  η ψηφοφορία  επαναλαμβάνεται  τρεις (3)  φορές.  Αν και πάλι ισοψηφίσουν,  τότε  γίνεται  κλήρωση  μεταξύ  των  υποψηφίων.
 
ΑΡΘΡΟ  21
ΠΑΡΑΔΟΣΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
   Μετά  την  συγκρότηση  του  Δ.Σ  σε  σώμα  γίνεται  η  παράδοση  της  Διοίκησης  από  το  παλιό  Δ.Σ  στο  νέο,  σε  διάστημα  επτά (7)  ημερών.
   Υπογράφεται  πρωτόκολο  παράδοσης  και  παραλαβής  του  Ταμείου  και  του  υλικού  του  Συλλόγου,  μεταξύ  των  μελών  του  παλιού  και  νέου  Δ.Σ.
 
ΑΡΘΡΟ  22
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  Δ.Σ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1.    Το Δ.Σ  συνεδριάζει  τακτικά  μια  φορά  το  μήνα  και  έκτακτα  όταν  το  κρίνει  αναγκαίο  ο  πρόεδρος  ή  το  ζητούν  με  έγγραφη αίτησή  τους  τουλάχιστον  τρία (3)  μέλη,  τα  οποία  ορίζουν  και  το  θέμα  της  συζήτησης.  Αν  αρνηθεί  ο  πρόεδρος  ή  αναβάλλει  την  έκτακτη  σύγκληση  του  Δ.Σ  περισσότερο  από  δέκα (10)  μέρες,  τότε  καλούν  το  Δ.Σ  σε  συνεδρίαση  τα  μέλη  που  υπέγραψαν  τη  σχετική  αίτηση.
2.    Την  ημερήσια  διάταξη  καταρτίζει  ο  πρόεδρος  σε  συνεργασία  με  τον  Γεν. Γραμματέα,  αφού  λάβουν  υπόψη  τους  τις  απόψεις  και  των  υπολοίπων  μελών  του  Δ.Σ.
Η  πρόσκληση  των  μελών  γίνεται τουλάχιστον  δύο (2)  μέρες  πριν  από  την  συνεδρίαση.  Τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  μπορεί  να  ανακοινώνονται  σε  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.
3.        Το Διοικητικό  Συμβούλιο  βρίσκεται  σε  απαρτία  αν  παρεβρίσκεται  η  πλειοηφία                            του  όλου  αριθμού  των  μελών.
4.            Στην  περίπτωση  ισοψηφίας  επικρατεί  η  γνώμη  υπέρ  της  οποίας  ψήφισε  ο  πρόεδρος  ενώ  σε  μυστική  ψηφοφορία  η  πρόταση  επαναλαμβάνεται  τρεις (3)  φορές  και  αν  δεν  υπάρξει  πλειοψηφία  τελικά  η  πρόταση  απορρίπτεται.
5.         Μέλος  του  Δ.Σ  που  απουσιάζει  αδικαιολόγητα  από  τρείς (3)  διαδοχικές  τακτικές  συνεδριάσεις  χάνει  το  αξίωμά  του  και  παίρνει  τη  θέση  του  το  πρώτο  αναπληρωματικό  μέλος.
6.           Σ’  όλες  τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ  τακτικές  και  έκτακτες  τηρούνται  πρακτικά  τα  οποία  υπογράφονται  την  ημέρα  της  συνεδρίασης  ή  το  αργότερο  πριν  από  την  επόμενη  συνεδρίαση.
 
ΑΡΘΡΟ  23
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  Δ.Σ.
       Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου :
1.    Προβαίνει  σε  οποιαδήποτε  νόμιμη  ενέργεια που  συμβάλλει  στην  υλοποίηση  των  καταστατικών  σκοπών  και  στόχων  του  Συλλόγου  και  των  αποφάσεων  των  Γεν.  Συνελεύσεων.
2.    Παρέχει  στα  μέλη  του  κάθε  πληροφορία  που  ζητούν  και  αλληλογραφεί  μαζί  τους.
3.    Συγκρατεί  ομάδες  εργασίας  από  μέλη  του  συλλόγου  για  τη  μελέτη  και  την  προώθηση  διάφορων  θεμάτων.
4.    Προβαίνει  στις  αναγκαίες  δαπάνες  γιά  τη  λειτουργία  του  Συλλόγου.
5.    Αποφασίζει  και  πραγματοποιεί  συγκεντρώσεις  μελών  στην  έδρα  του  Συλλόγου  ή  σε  άλλη  πόλη  γιά  την  εξυπηρέτηση  των  σκοπών  και  στόχων  του  Συλλόγου.
6.    Συγκαλεί  τα  μέλη  του  Συλλόγου  σε  τακτικές  και  έκτακτες  Γεν.  Συνελεύσεις.
7.    Εγγράφει  ή  διαγράφει  μέλη  πάντα  μέσα  στα  καταστατικά  πλαίσια.
8.    Προτείνει  στη  Γ.Σ.  την  αύξηση  ή  μείωση  των  συνδρομών  των  μελών  και  φροντίζει  γιά  την  έγκαιρη  είσπραξή  τους.
9.    Διαχειρίζεται  την  περιουσία  του  Συλλόγου.
10.    Συνεργάζεται  με  άλλους  Συλλόγους  και  κοινωνικούς  φορείς  στην  πραγμάτωση  των  σκοπών  του  Συλλόγου.
 
ΑΡΘΡΟ  24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.    Τα  μέλη  του  Δ.Σ.  είναι  ισότιμα.  Ο  Πρόεδρος  πρώτος  ανάμεσα  σε  ίσους,  είναι  μαζί  με  τον/την  Γεν.  Γραμματέα  το  κύριο  εκτελεστικό  όργανο  των  αποφάσεων  του  Δ.Σ.
2.    Ο  Πρόεδρος  εκπροσωπεί  το  Σύλλογο  και  εξωδίκως  στα  δικαστήρια  και  σε  όλες  γενικά  τις  κρατικές  αρχές,  Ν.Π.Δ.Δ.  και   Ν.Π.Ι.Δ,  συγκαλεί,  προεδρεύει  και  διευθύνει  τις  συνεδριάσεις  του  Δ.Σ.,  δίνει  το  λόγο  σ’όσους  τον  ζητούν  κατά  σειρά  και  αφαιρεί  αυτόν  αν  εκτραπούν  ή  βρεθούν  οι  ομιλητές  εκτός  θέματος,  κηρύσσει  την  έναρξη  και  τη  λήξη  των  συζητήσεων  και  συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.,  θέτει  τα  θέματα  σε  ψηφοφορία,  υπογράφει  με  το  Γ.  Γραμματέα  κάθε  έγγραφο  γενικά,  τα  πρακτικά  των  συνεδριάσεων,  προσυπογράφει  με  τον  Ταμία  τα  εντάλματα  πληρωμών,  εποπτεύει  γιά  την  ακριβή  τήρηση  των  βιβλίων  και  αρχείων  και  γενικά  κάνει  κάθε τι  που  κατά  τη  κρίση  του,  προωθεί  τους  σκοπούς  του  Συλλόγου  μέσα  στα  πλαίσια  των  νόμων,  του  καταστατικού,  των  αποφάσεων  της  Γ.Σ.  και  του  Δ.Σ.
 
ΑΡΘΡΟ  25
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
1.    Ο  Αντιπρόεδρος  αναπληρώνει  τον  Πρόεδρο  όταν  απουσιάζει  ή  έχει  προσωπικό  κώλυμμα,  σ’όλες  τις  αρμοδιότητες  και  τις  δικαιοδοσίες  του.
2.    Ο  Αντιπρόεδρος  μπορεί  να  ασκεί  ορισμένα  από  τα  καθήκοντα  του  Προέδρου  με  σχετική  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  ύστερα  από  πρόταση  του  Προέδρου.
 
ΑΡΘΡΟ  26
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.    Ο/Η  Γεν.  Γραμματέας  συνεκπροσωπεί  το  Σύλλογο  σύμφωνα  με  το  άρθρο 24  παρ.1.
2.    Είναι  υπεύθυνος  και  καταγράφει  στο  βιβλίο  Συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  τα  πρακτικά των  Συνεδριάσεων  του  Δ.Σ.  και  τα  πρακτικά  των  τακτικών  και  έκτακτων  Γ.Σ.  στο  βιβλίο  των  Γεν.  Συνελεύσεων.
3.    Υπογράφει  με  τον  Πρόεδρο  όλα  τα  έγγραφα  και  τα  χρηματικά  εντάλματα  πληρωμής  με  τον  Πρόεδρο  και  τον  Ταμία.
4.    Είναι  υπεύθυνος  γιά  τη  σφραγίδα  του  Συλλόγου  καθώς  και  το  αρχείο  και  γιά  τη  λειτουργία  του  Γραφείου.
5.    Συντάσει  και  υποβάλλει  στο  Δ.Σ.  γιά  έγκριση  την  έκθεση  πεπραγμένων  του  Δ.Σ.  και  την  παρουσιάζει  στη  Γ.Σ.
6.    Διεξάγει  την  αλληλογραφία  και  τις  ανακοινώσεις  του  Συλλόγου,  το  περιεχόμενο  των  οποίων  αποφασίζει  το  Δ.Σ.  και  ενημερώνει  το  βιβλίο  πρωτοκόλλου  εισερχομένων  και  εξερχομένων  εγγράφων.
7.    Το  Γεν.  Γραμματέα  όταν  απουσιάζει,  αναπληρώνει  σ’όλες  τις  αρμοδιότητες  και  τις  δικαιοδοσίες,  μέλος  του  Δ.Σ.  που  ορίζεται  με  απόφασή  του.
 
ΑΡΘΡΟ  27
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΑΜΙΑ
1.    Ο  ταμίας  εισπράτει  με  διπλότυπες  αποδείξεις  τις  συνδρομές  των  μελών  και  όλους  τους  χρηματικούς  πόρους,  οικονομικές  ενισχύσεις  και  δωρεές  γιά  το  Σύλλογο  και  εκτελεί  κάθε  πληρωμή  που  προβλέπεται  από  τον  προϋπολογισμό  δαπανών,  ή  προέρχεται  από  δαπάνες  και  έξοδα  του  Συλλόγου  που  αποφάσισε  η  Γ.Σ.  και  το  Δ.Σ.  με  υπογραφή  αυτού  και  του  Προέδρου  στα  χετικά  δικαιλογητικά  πληρωμής.
2.    Ενημερώνει  με  βάση  τις  σχετικές  αποδείξεις  στο  βιβλίο  εσόδων – εξόδων  του  Συλλόγου.
3.    Ενημερώνει  και  φροντίζει  το  αρχείο  μελών  του  Συλλόγουγιά  τις  ταμειακές  υποχρεώσεις  αυτών.
4.    Ευθύνεται  γιά  τη  χρηματική  και  ακίνητη  περιουσία  του  Συλλόγου.
5.    Ενεργεί  καταθέσεις  και  ύστερα  από  απόφαση  του  Δ.Σ.  αναλήψεις  χρημάτων  από  το  λογαριασμό  του  Συλλόγου  στην  τράπεζα.
6.    Συντάσει  και  παρουσιάζει  για  έγκριση  στο  Δ.Σ.  τον  οικονομικό  απολογισμό  της  θητείας  του  Δ.Σ.  και  τον  προϋπολογισμό  της  επόμενης  διαχειριστικής  περιόδου  και  μετά  την  έγκριση  αυτών  τους  παρουσιάζει  στην  τακτική  Γ.Σ.  και  διανέμει  τους  σχετικούς  πίνακες  εσόδων – εξόδων  και  προϋπολογισμού.
7.    Συντάσει  και  αποστέλει  την  αλληλογραφία  στς  τακτικά  μάλη  και  σε  άλλους  φορείς  και  άλλα  σχετικά  έγγραφα  με  οικονομικό  περιεχόμενο  και  υπογράφει  αυτά  με  τον  Πρόεδρο.
8.    Ο  Ταμίας  μπορεί  να  κρατά  στα  χέρια  του  χρηματικό  ποσό  ικανό  να  αντιμετωπίζει  τις  τρέχουσες  ανάγκες.  Ποσό  που  αποφασίζει  η  Γ.Σ.  κατ’ έτος.
9.    Τον  Ταμία όταν  απουσιάζει, αντικαθιστά μέλος του  Δ.Σ. που ορίζεται   με απόφασή  του.
 
ΑΡΘΡΟ  28
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΡΕΣ  ΕΙΔΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.    Ο  Ειδικός  Γραμματέας  φροντίζει  γιά  τις  δημοσιεύσεις  και  εκδόσεις  του  Συλλόγου,  παρακολουθεί  κάθε  δημοσίευμα,  εκδήλωση,  κίνηση  και  εν΄ργεια  σχετική  με  τους  σκοπούς  και  τα  συμφέροντα  του  Συλλόγου,  ενημερώνει  το  Δ.Σ.  και  προβαίνει  στις  σχετικές  ενέργειες  με  παραστάσεις  και  έγγραφα,  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  συνυπογράφει  αυτά  με  τον  Πρόεδρο.
2.    Φροντίζει  για  τη  δημοσιογραφική  προβολή  των  δραστηριοτήτων  του  Συλλόγου  με  ανακοινώσεις στον  Τύπο  και  στα  μέσα  ενημέρωσης,  που  συνυπογράφει  με  τον  Πρόεδρο.
3.    Φροντίζει  για  τη  φιλοξενία  επισκεπτών  και  εκπροσώπων  άλλων  Συλλόγων  που  πρασκαλεί  ο  Σύλλογος  σ’ όλες  τις  εκδηλώσεις  του.
4.    Συνεργάζεται  με  τον  Οργ.  Γραμ.  Και  το  Γραμ.  Πολ.  Για  την  επιλογή  της  ύλης,  την  έκδοση  και  την  αποστολή  εντύπων  ενημερωτικών  ή  ευχετηρίων  στους  συνδρομητές  και  τα  μέλη.
5.    Είναι  υπεύθυνος  με  τον  Πρόεδρο  για  την  έκδοση  εφημερίδας  και  περιοδικών  και  αναλαμβάνει  την  αποστολή  αυτών.
6.    Είναι  υπεύθυνος  για  τη  δημιουργία  και  λειτουργία  της  Βιβλιοθήκης  του  Συλλόγου  και  προβαίνει  σε  ενέργειες  εμπλουτισμού  αυτής –  αρχειοθετεί,  καταγράφει  και  φροντίζει  για  τη  διάθεση  αυτών  με  δανεισμό  στα  μέλη.
7.    Τον  Ειδ.  Γραμ.  όταν  απουσιάζει  αναπληρώνει  μέλος  του  Δ.Σ.  που  ορίζεται  με  απόφασή  του.
 
ΑΡΘΡΟ  29
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
1.    Ο  Οργανωτικός  Γραμματέας  είναι  υπεύθυνος  γιά  την  αποτελεσματικότερη  οργάνωση  των  σχέσεων και  των  επαφών  με  τους  άλλους  ισότιμους   Συλλόγους  της  περιοχής.
2.    Ο  Οργ.  Γραμ.  προγραμματίζει  και  οργανώνει  ύστερα  απο  έγκριση  του  Δ.Σ.  τις  σύνθετες  εκδηλώσεις  του  Συλλόγου  (συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, συνεστιάσεις  και  το  περιεχόμενο  αυτών)  και  τις  πολιτιστικές  εκδηλώσεις  στην  Κοινότητα  καταγωγής  σε  συνεργασία  με  τους  Πολιτιστικούς  Συλλόγους, τους  φορείς  και  την  τοπική  αυτοδιοίκηση.
3.    Για  την  επιτυχία  των  παραπάνω  εκδηλώσεων  συνεργάζεται  με  το  Γ.Γ, το  Γραμ.  Πολ.  και  τον   Ειδ.  Γραμ.  και  κατανέμουν  με  κοινή  συνενόηση  τις  απαραίτητες  ενέργειες.
4.    Συντάσσει  τα  αναγκαία  έγγραφα, προσκλήσεις, αιτήσεις  για  χρηματοδοτήσεις,  αναλαμβάνει  την  αποστολή  τους  και  συνυπογράφει  αυτά  με  τον  Πρόεδρο  του  Συλλόγου.
5.    Τον  Οργ.  Γραμ.  όταν  απουσιάζει  αναπληρώνει  μέλος  του  Δ.Σ.  που  ορίζεται  με  την  απόφασή  του.
 
ΑΡΘΡΟ  30
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
1.    Ο  Γραμ.  Πολιτιστικού  είναι  υπεύθυνος  για  την  εκτέλεση  κοινοφελών  έργων  που  αποφασίζει  η  Γ.Σ.  σε  συνεργασία  με  τους  φορείς  και  την  τοπική  αυτοδιοίκηση.
2.    Έχει  την  αρμοδιότητα  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  θεατρικού, μουσικού  και  χορευτικών  ομάδων.
3.    Σε  συνεργασία  με  τον  Ο.Γ.  και  τον  Ειδ.  Γραμ.  προγραμματίζει  και  παρουσιάζει  θέματα  και  προγράμματα  στις  σύνθετες  εκδηλώσεις  του  Συλλόγου  τόσο  στην  έδρα  του  Συλλόγου, όσο  και  στον  τόπο  καταγωγής  και  σε  άλλες  περιοχές  που  προσκαλούνται  και  αποφασίζεται  η  συμμετοχή  των  πολιτιστικών  ομίλων  του  Συλλόγου.
4.    Εισηγείται  στο  Δ.Σ.  την  απονομή  βραβείων  και  επαίνων  σύμφωνα  με  το  άρθρ.  3  παραγ.  10.
5.    Σχεδιάζει  και  οργανώνει  τμήματα  αιμοδοσίας  και  τμημάτων  δωρεάς  οργάνων  και  σώματος.
6.    Φροντίζει  για  τις  δημόσιες  σχέσεις  των  αρμοδιοτήτων  του  και  επιμελείται  τα  έγγραφα  και  την  αποστολή  τους  στους  αρμόδιους  φορείς  για  ενίσχυση  του  έργου  των  αρμοδιοτήτων  και  συνυπογράφει  αυτά  με  τον  Πρόεδρο.
7.    Τον  Γραμ.  Πολ.  όταν  απουσιάζει  αναπληρώνει  μέλος  του  Δ.Σ.  που  ορίζεται  με  απόφασή  του.
 
ΑΡΘΡΟ  31
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ  Δ.Σ.
1.    Σε  περίπτωση  θανάτου,  παραίτησης  ή  διαγραφής  μέλους  του  Δ.Σ.,  αντικαθίσταται  από  το  πρώτο  στη  σειρά  αναπληρωματικό.
2.    Αν  αποχωρήσει  από  το  Δ.Σ.  κάποιο  μέλος  εκτός  του  Προέδρου,  γίνεται  η  αναγκαία  ανασύνθεση  του  Δ.Σ.  με  μυστική  ψηφοφορία  εκτός  της  θέσης  του  Προέδρου.
3.    Αν  αποχωρήσει  ο  Πρόεδρος  τότε  γίνεαι  γενική  ανασύνθεση.
4.    Κάθε  παραίτηση  μέλους  του  Δ.Σ.  υποβάλεται  έγγραφα  και  θεωρείται  ότι  έγινε  αποδεκτή  άν  σε  τριάντα (30) ημέρες  δεν  αποφασίσει  το  Δ.Σ.
5.    Σε  περίπτωση  που  παραιτούνται  περισσότερα  από  τρία (3)  μέλη  και  αρνούνται  ισάριθμα  αναπληρωματικά  να  τα  αντικαταστήσουν  ή  δεν  υπάρχουν  αναπληρωματικά,  τότε  τα  μέλη  του  Δ.Σ.  που  απομένουν  συγκαλούν  Γ.Σ.  μέσα  σε  ένα  μήνα  για  να  εκλέξει  νέο  Δ.Σ.
 
ΑΡΘΡΟ  32 
ΕΠΟΠΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

      Η  Ελεγκτική  επιτροπή:
1.    Αποτελείται  από  τρία (3) μέλη  και  προεδρεύει  το  μέλος  που  συγκέντρωσε  τις  περισσότερες  ψήφους.
2.    Η  θητεία  της  Ελεγκτικής  Επιτροπής  είναι  ίδια  με  τη  θητεία  του  Δ.Σ.
3.    Ελέγχει  την  οικονομική  διαχείριση  του  Δ.Σ.  τουλάχιστον  δύο (2) φορές  το  χρόνο  και  είναι  υποχρεωμένο  να  υποβάλλει  στην  ετήσια  τακτική  Γ.Σ.  λεπτομερή  έκθεση  των  οικονομικών  πράξεων  του  Δ.Σ.  που  καταχωρείται  σε  ειδικό  βιβλίο.
4.    Η  αναπλήρωση  των  μελών  του  Ε.Σ.  γίνεται  από  τους  αναπληρωματικούς.

ΑΡΘΡΟ  33
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΕ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ  ΟΡΓΑΝΟ
1.    Εκλέγονται  τρείς (3) αντιπρόσωποι  γιά  πλήρη  θητεία  δύο (2) χρόνων.
2.    Αντιπροσωπεύουν  το  Σύλλογο  και  μεταφέρουν  τις  θέσεις  της  Γ.Σ.  και  του  Δ.Σ.  στο  δευτεροβάθμιο  όργανο.
3.    Συνεργάζονται  υποχρεωτικά  με  το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  και  συμμετέχουν  ενεργά  στα  όργανα  της  δευτεροβάθμιας  οργάνωσης.
4.    Λογοδοτούν  στην  ετήσια  τακτική  Γ.Σ.  του  Συλλόγου.