Εκτύπωση

Καταστατικό Συλλόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε¨
ΙΣΧΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ  34
ΙΣΧΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1.    Το  παρόν  καταστατικό  θα  ισχύει  αμέσως  μόλις  εγκριθεό  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο  Αθηνών,  η  αναγνώρισή  του  με  όλες  τις  σχετικές  διαδικασίες.
2.    Η  τροποποίηση  ή  συμπλήρωση  του  παρόντος  καταστατικού  επιτρέπεται  έπειτα  από  μια  διετία  από  την  νόμιμη  έγκρισή  του.
3.    Το  καταστατικό  τροποποιείται  ή  συμπληρώνεται  μόνο  από  τη  Γ.Σ.
4.    Η  Γ.Σ.  γιά  την  τροποποίηση  του  καταστατικού  βρίσκεται  σε  απαρτία  αν  παραβρίσκονται  σ’αυτή  το  ½  των  τακτικών  και  οικονομικά  τακτοποιημένων  μελών,  η  δε  απόφαση  παίρνεται  με  πλειοψηφία  των  ¾  των  παρόντων  μελών.
 
ΑΡΘΡΟ  35
ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.    Η  διάλυση  του  Συλλόγου  γίνεται  με  απόφαση  της  Γ.Σ.  που  συγκαλείται  ειδικά  γι’αυτό  το  σκοπό.
2.    Άν  ο  αριθμός  των  μελών  μειωθεί  κάτω  των  είκοσι ( 20 )  συγκαλείται  έκτακτη  Γ.Σ.  γιά  να  εξετάσει  την  περίπτωση  διάλυσης  του  Συλλόγου.
3.    Ο  Σύλλογος  επίσης  διαλύεται  αν  συντρέχουν  οι  οριζόμενοι  λόγοι  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα.
4.    Τα  περουσιακά  στοιχεία,  σε  περίπτωση  διάλυσης του  Συλλόγου,  δίνονται  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση  του  τόπου  καταγωγής.
 
ΑΡΘΡΟ  36
              Ότι  δεν  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  αυτό  ρυθμίζεται  από  τη  Γ.Σ.  ή  το  Δ.Σ.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Νόμου  περί  Σωματείων  και  Συλλόγων  του  Αστικού  Κώδικα.