Εκτύπωση

Καταστατικό Συλλόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ¨
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΑΡΘΡΟ  37
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.    Το  παρόν  καταστατικό,  σκοπό  έχει  να  αντικαταστήσει  ολόκληρο  το  προηγούμενο  καταστατικό  που  υπέγραψαν  οι  ιδρυτές  στις  25  Απριλίου  1975  με  την  επωνυμία    « ΕΝΩΣΙΣ  ΤΩΝ  ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΙΤΩΝ  Ο  ΑΓΙΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ  Ο  ΕΡΗΜΙΤΗΣ »  και  που  είχε  αναγνωριστεί  με  την  υπ’αριθ. 2146 / 75  απόφαση  του  Πρωτοδικείου  Αθηνών  και  είχε  καταχωρηθεί  στο  βιβλίο  αναγνωρισμένων  Σωματείων,  με  τον  υπ’αριθ. 5376 / 8-1-76  αύξοντα  αριθμό  μετά  την  τελεσίδικη  παραπάνω  απόφαση.
2.    Το  παραπάνω  καταστατικό  αναθεωρήθηκε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  26  της  ισχύουσας  διάταξής  του  από  την  11η  Γ.Σ.  του  Συλλόγου,  που  έγινε  στην  Αθήνα  19  Μαρτίου  1989  και  εγκρίθηκε  με  την  προβλεπόμενη  πλειοψηφία  γιά  όλα  τα  άρθρα  και  το  σύνολό  του.
 
ΑΡΘΡΟ  38
ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το  παρόν  καταστατικό  αποτελείται  από  38  άρθρα  και  εγκρίνεται  από  τα  μέλη  που  υπογράφουν.